Home: China Attractions: Yellow River: Scenery
Font Size:    

Scenery along Yellow River

 Qinghai
Headstream of Yellow River
Longyang Gorge
Mt. Riyueshan

 Sichuan
First Bend of Yellow River
Jiuzhaigou  

 Gansu
Gansu Provincial Museum
Bingling Thousand Buddha Caves
First Bridge over the Yellow River
Fu Hsi Temple
Liujia Gorge
Yellow Rive Stone Forest

 Ningxia
Shapotou Nanguan Mosque
Sand Lake
Qingtong Gorge
108 Pagodas
Mt. Helanshan 

 Inner Mongolia
Wudangzhao Monastery
Hekou Town

 Shaanxi
Hukou Waterfalls
Mt. Huashan
Huangdiling Mausoleum
Hancheng

 Shanxi
Hukou Waterfalls
Mt. Hengshan
Liulin Three Gorges of Yellow River
Taihang Mountain
Wulaofeng Scenic Spot

 Henan
Yellow River Xiaolangdi Scenic Area
White Horse Temple
Sanmen Gorge
Yellow River Scenic Area of Zhengzhou
Huangdi Palace 
Yellow River Scenic Area of Kaifeng
Dragon Pavilion (Long Ting)
Iron Pagoda (Tie Ta)
Xiangguo Temple

 Shandong
Yellow River Scenic Area of Jinan
Baotu Spring Park
Daming Lake Park (Lake of Great Light)
Shandong Provincial Museum
Qianfoshan (Thousand-Buddha Mountain)
Swan Lake

I want to say